Ubytovanie

Penzión TATRASPORT ZAMPA*** sa nachádza v polyfunkčnom objekte TATRASPORT ZAMPA V Starom Smokovci. Ponúkame ubytovanie v 13 komfortne zariadených dvojposteľových izbách, v niektorých izbách je možnosť jednej alebo 2 prísteliek.

Vybavenie izieb: manželská posteľ , plazmový TV SAT, telefón, pripojenie na internet, balkón, kreslo alebo sedacia súprava, písací stôl, chladnička, kúpeľňa so sprchou, WC.

Ponúkame ubytovanie v 3 typoch izieb - SUPERIOR (väčšie izby), STANDART a ECONOMY.

Viac informácii o TATRASPORTE ZAMPA penzióne  


Rezervujte si svoj pobyt 


Cena je uvedená za 1 izbu (2 osoby) a 1 noc - okrem prísteliek, kde je cena uvedená za 1 osobu a 1 noc.

V cene: ubytovanie, miestna daň z ubytovania

Od platenia miestnej dane sú oslobodené deti do 18 rokov a osoby s preukazom ŤZP a ich sprievodca. 

Ubytovaným hosťom poskytujeme raňajky BEZPLATNE. 

Dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko grátis
Ubytovaným hosťom poskytujeme 10% zľavu v športovom obchode a 10% zľavu v reštaurácii Spitz.

Domáce zvieratá sú povolené na požiadanie. Môže byť účtovaný poplatok.


          Ubytovací poriadok

                                                                      Penzión TATRASPORT Zampa


1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom je povinný sa identifikovať pracovníkovi recepcie penziónu pri príchode a to predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, v prípade detí preukazom poistenca alebo cestovného pasu.

2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Prevádzkovateľ penziónu vydá ihneď po nástupe na ubytovanie ubytovaciu kartu, na ktorej bude uvedený názov penziónu, meno, číslo izby, počet osôb, príchod a odchod s časom uvoľnenia izby v posledný deň pobytu.

4. Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je penzión zatriedený.

5. Ubytovanie v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

6. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 do 20:00. Do tejto doby penzión pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a penzión ju potvrdil. Ak hosť do 20:00 nenahlási svoj príchod, po 20:00 môže penzión izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je penzión povinný podržať rezerváciu do 24:00. 7. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť, ak mu vie vyhovieť, aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

8. Klient používa izbu počas doby, ktorú si dohodol s penziónom.

9. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt naj neskôr do 10:00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 06:00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.11. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12:00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.

12. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

13. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne vedúca penziónu.

14. Penzión zodpovedá tak za veci prinesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste na to vyhradenom alebo tam, kde sa obvykle odkladajú, maximálne do sumy 350€. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá penzión bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy proti potvrdeniu.

15. Penzión nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.

16. Návštevy na izbách nie sú povolené, návštevy je možné prijímať v priestoroch reštaurácie.

17. Pracovník penziónu nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných hosťoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu hosťa bez jeho súhlasu.

18. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

19. V izbe alebo v spoločných priestoroch penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne elektrickej siete alebo inej inštalácie.

20. V izbe alebo spoločných priestoroch penziónu je fajčenie zakázané. Fajčenie je povolené na balkónoch.21. V objekte penziónu a osobitne v izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.)

22. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.

23. Klient nesmie svojim prípadných hlučným správaním v izbách alebo na chodbách rušiť ostatných klientov. V čase od 22:00 do 06:00 je povinný dodržiavať nočný pokoj.

24. So súhlasom prevádzkovateľa sa môžu organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 a to v priestoroch nato určených.

25. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 15 rokov veku bez dozoru dospelých v izbe, na chodbách a v ostatných spoločných priestoroch penziónu.

26. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich bezchybný zdravotný stav (pet pass, očkovací preukaz) a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. Pre pobyt domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia penziónu. Majiteľ zvieraťa zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22:00 do 06:00 a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku penziónu.

27. Ubytovanie domácich zvierat je za poplatok. Poplatok nie je uhrádzaný v prípade vodiacich psov zrakovo postihnutých osôb.

28. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.

29. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločných priestorov. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.

30. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.

31. Klient platí účet za ubytovanie pri príchode.

32. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu.

33. Parkovisko v areáli penziónu je bezplatné, nie je strážené.

34. Za stratu kľúča alebo karty je účtovaný poplatok 50 EUR.

35. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.

36. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste na recepcii penziónu.

37. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo vysťahovať klienta aj pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania.

38. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na viditeľnom mieste na každom poschodí penziónu a na recepcii.    Ochrana osobných údajov 


Vážený zákazník, Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení. Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

- Osobné kontaktné údaje. Napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP/alebo pasu, akademický titul, dátum narodenia.

- Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

- Informácie týkajúce sa bezpečnosti, t.j. záznamy z kamerového systému.

- Platobné informácie, ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb.

2. Účely a ciele spracúvania údajov Vaše údaje budeme spracúvať na nasledujúce účely:

- Poskytovanie ubytovacích služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu ubytovaných hostí v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

- Dane a účtovníctvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

- Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností oprávnený záujem prevádzkovateľa. Zároveň máme v našej prevádzke nainštalovaný kamerový systém, ktorý Vás chráni. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

- Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa. - Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (Napr. zhoda Vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

3. Kto má prístup k Vašim údajom.

K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napr. s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. 5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchovávame Vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

6. Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu, prípadne na účely oprávneného záujmu.

7. Práva dotknutých osôb.

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu Vašich otázok.

Vaše práva:

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

- Prečo spracovávame Vaše osobné údaje

- Aké kategórie osobných údajov spracovávame

- S kým Vaše osobné údaje zdieľame

- Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty

- Odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Avšak dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu.

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny napr. ak ste zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyriešiť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba s Vašim súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne požívanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konanie v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese: penzion@spyder.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk

8. Kontaktné údaje Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy: TATRASPORT ZAMPA s.r.o., Starý Smokovec 62, 062 Vysoké Tatry, alebo e-mailom na penzion@spyder.sk

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Je platný zákon 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zoznam subjektov ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

Tento ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 24.05.2018

TATRASPORT ZAMPA s.r.o.